Reklamačný poriadok KB

REKLAMÁCIA TOVARU

V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nie je kupujúci s objednaným tovarom spokojný, môže ho do 14 dní od obdržania zásielky poslať späť na adresu predávajúceho, spoločne s faktúrou a žiadosťou o vrátenie peňazí. Tovar nesmie byť použitý a poškodený. Tovar je potrebné zaslať späť v škatuli resp. bublinkovej alebo plastovej obálke, riadne zabalený buď doporučene 1.triedou prostredníctvom Slovenskej pošty na nižšie uvedenú adresu, alebo prostredníctvom Zásielkovne. Peniaze za tovar budú poslané na bankový účet kupujúceho. Peniaze budú vrátené do 14 dní odo dňa, keď tovar obdržíme nepoškodený.

 

Adresa pre vrátené zásielky prostredníctvom Slovenskej pošty:

Martin Zich - MZIS

Žilinská 10, 914 01 Trenčianská Teplá

 

Vrátenie pomocou Zásielkovne (zadarmo) PREFERUJEME!

  • tovar, ktorý chcete vrátiť, zabalíte ako balík (škatuľa, bublinková obálka, plastová obálka)

  • vyberiete si najbližšiu pobočku Zásielkovne s podacím miestom - môžeš vyhľadať tu: www.zasielkovna.sk/pobocky

  • na pobočke oznámite kód "90009934"

  • odovzdáte balíček a obdržíte potvrdenie o jeho prijatí

  • nič neplatíte

  • o pár dní Vám bude doručený email, že balíček v poriadku dorazil k nám

 

Zásielky neposielajte na dobierku!

Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu. Predávajúci poskytne záruku za akosť a úplnosť dodávky. Tovar je dodaný so zárukou minimálne 24 mesiacov.

 

Pre zahájenie reklamácie prosím vyplňte reklamačný protokol.

Reklamácia, záruka a vrátenie tovaru

I. Záručná doba podľa zákona č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Dátum spotreby je pri všetkých výrobkoch minimálne 30 dní odo dňa expedície tovaru, v opačnom prípade je zákazník o kratšej dobe spotreby telefonicky informovaný.
II. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný upozorniť predávajúceho telefonicky alebo emailom a zaslať reklamovaný tovar na adresu sídla predávajúceho. Balík musí byť riadne zabalený a zabezpečený proti poškodeniu, musí obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, daňový doklad a záručný list ak bol dodaný, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list pričom to musí byť poistená zásielka(aj list). Predávajúci vrátený tovar zaslaný formou dobierkou službou nepreberie.
Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od začiatku reklamačného konania.
III. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, tj. s reklamáciou.
IV. V prípade, že budú splnené všetky podmienky pre uplatnenie reklamácie má kupujúci právo na odstránenie vzniknutnej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná má právo na vrátenie plnej sumy zaplatenej za tovar. Po dohode môže predávajúci reklamovaný tovar nahradiť novým tovarom v zodpovedajúcej hodnote alebo inej, pričom dôjde k vráteniu alebo doplateniu cenového rozdielu.

V.Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa, vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí, zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy), akýmikoľvek zásahmi do konštrukcie, celistvosti a príslušenstva výrobku, prepätím v el. sústave, napr. pri údere blesku a znovu obnovením dodávky el. energie pri jej výpadku alebo odpojení. pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu a pre účel iný než na ktorý je výrobok určený. mechanickým poškodením Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy a nesprávnym použitím výrobku. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.
     
 

 

Alternatívne riešenie sporov

  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@modalux.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
  4. Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).